Home תנאי שימוש

תנאי שימוש

אתר winemaking.co.il – תנאי שימוש

 

אתר האינטרנט winemaking.co.il, לרבות הפורום שבו, שבבעלות מפעיל האתר, ישראל זכות (להלן: "האתר" ו"מפעיל האתר", בהתאמה) מוצע לשימושך בכפוף לתנאי שימוש אלה וכן כל תנאי ו/או הוראה המתפרסמת ו/או שתפורסם מעת לעת באתר (להלן:"תנאי השימוש"). מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ככל שיראה לנכון. כניסתה לאתר ו/או שימוש בו מותנים בקריאת תנאי השימוש ובהסכמה לאמור בהם.

 

אחריות

בשום מקרה, ובהתאם לדין, לא יהיה מפעיל האתר אחראי לכל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף, שייגרם לך ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מכניסתה לאתר ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר ו/או כתוצאה משימוש במודעות ו/או כתוצאה משימוש במידע מסחרי (שבאחריות המפרסמים בלבד), שמופיע בו ו/או כתוצאה משימוש באתרים חיצוניים לו ו/או כתוצאה משימוש במידע באתרי צד ג' (Link), שאליהם תגיע באמצעות שימושך ו/או כניסתך לאתר. לפיכך, בכניסתך לאתר ו/או בשימושך באתר שימוש כלשהו, הנך מסכים בזאת לכך, כי לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש כלשהו באתר ו/או כניסה לאתר.

 

פיקוח, העברת מידע ופרטיות

מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך כניסתך ו/או שימושך באתר ובמידע שייאסף על ידו לעניין דפוסי השימוש שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר. בכלל זה, רשאי מפעיל האתר למסור מידע זה לצדדים שלישיים, במידה ומידע זה לא יזהה אותך אישית, והכל בכפוף להוראות תנאי השימוש והוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ובכניסתך לאתר ו/או בשימושך בו, אתה נותן את הסכמתך המלאה והבלתי מותנית לכך .

בעלות וזכויות יוצרים

האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות: התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות, סרטוני וידאו, סימני המסחר, כל הסימנים האחרים המצויים באתר, הינם רכושו של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למפעיל האתר ו/או מי מטעמו. אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר. כל העתקה של חומר מהאתר ו/או יצירת הפניה "link" מכל אתר לאתר זה אסורים בהחלט וכפופים לקבלת אישור מפורש, מראש ובכתב מאת מפעיל האתר.

 

הגבלת שימוש

שימוש בפורום מותנה בכך שהמשתמש יישמע להוראות מפעיל האתר.

מפעיל האתר רשאי לסרב לפרסם מידע שנמסר על ידי משתמשים בפורום ו/או למחוק מידע כאמור בין אם פורסם בפורום ובין אם לאו, והכל בלא שניתנה הודעה מוקדמת על כך למשתמש אשר מסר את המידע האמור לעיל, ולמשתמשים כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

מפעיל האתר רשאי,  על פי שקול דעת הבלעדי מכל סיבה וללא מתן הודעה מוקדמת, להפסיק / לחסום / להגביל שימושים מן המשתמשים בפורום. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש בפורום .

שימוש לא חוקי ושימוש אסור

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים שבו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי השימוש, לרבות חל איסור העתקה ו/או הורדה בדרך כלשהי של רשימות משתמשים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתמשים ו/או מנויים וחל איסור שימוש במידע זה ו/או העברתו לצד ג'. אין להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק ו/או לשתק ו/או לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר ו/או ברשתות תקשורת ו/או בציוד תקשורת כלשהו ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אין לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אין להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות המשתמש באופן מכוון על-ידי מפעיל האתר.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז המרכז תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.